Вкус, рожденный
мечтой!
М ы м о ж е м с д е л а т ь В а ш у ж и з н ь с л а в н о й !
О ф и ц и а л ьн ы й п р е д с т а в и т е л ь
в Е ка т ер ин б урге и С вер дло вско й о б л а с т и :
И П С ел ива но ва ТС., т ел. (34 3) 3 6 8 -7 3 -2 3 (3 6 ,3 7 ,3 9 }
КО Н Д И ТЕРС КАЯ Ф А Б Р И КА "С Л А В Я Н К А »
П Р О И ЗВ О Д И Т БОЛЕЕ 4 0 0 Н А И М Е Н О В А П ИЙ
КО Н Д И ТЕРС КИ Х И З Д Е Л И Й :
к о н ф е т ы с н а р а м е л ю , ш о к о л а д ,
м а р м е л а д , зе ф и р , д р а ж е ,
н а б о р ы к о н ф е т , в а ф е л ь н а я
и д и а б е т и ч е с к а я п р о д у к ц и я .
ЭКСКЛЮЗИВ:
К о н ф е т ы н а
основе
н у г и и к а р а м е л и
П р о д у к ц и я м а р к и « Ч у д о »
Ш о к о л а д н ы й б а т о н ч и к
и м н о г о е д р у г о е ,.
.
Вс» продукция инапкнниш екпк»
4 н
примы кпия
ггмисш1м}и^1ициуоеяг№ил
« тза
(ГМИ)
предыдущая страница 1 Kontrolnaya-Zakupka-2009-05 читать онлайн следующая страница 3 Kontrolnaya-Zakupka-2009-05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст