с о д е р ж а н и е
3
h
^ к Й
и
т
I р
Ё
І І І ф | 4 м и
Ivcni. Lim v |ні'ь:ин ^i-ufijpH rta » G R A N D S w r c K * - щ цш Li.і H e U lto ru t ПрЁД1фИ*Тlift ЫзНЛ ій Ei5|Ki£i3D
іДО И М ІІІЛС ІІН Ю ГЕ* kO fCjM ClТроіЛНH I!іИІЦії И П В ІЛІІ^-ГТІИП И Ж И П|ММ^І|ІіД/1і^ГїНгь :іІ(адгі|1ІЖ 'С1ЛІ
ЧІІСТОС IIU T y p n h M W C H p M ': LIEOKAHULliyW ГЛІКВДІї» СОСТОЯПЦ» 111 Ь'ПКДСНІІіТрШИ КЗ II И9№ЧІЛ|.
1.1 гб и р Н У 4! U(K?JUe, С уХ О фрт г г и п С‘ГуШРІІІИ_Т ЫШЮКО.
Фуі
‘.z\
і h йелги. HU'i-■-■ції іч
и
ТЕ М Ш Ж
ІІДС
К у |л гл -L" м ш гі.іл гіа ilCh l iiiU
и там ш н ишь . іадс
Мл ПДДЛЬ
Щ
бс-ЛйЧ, АСЫ'-'ТСРГ'Ы
II TL^alLim ІІІГ|» ■
.'ІJLLC
Llt р ге мла в в с грсніпіз і ирчт.мн
П (jL'.H04 ІИПСМЧІМП ШІПЙИЩПЕ
| ІІГ.ІІІф
£
Іф СІШ ІЛІ йрі?Ш Н
В ШіІІПіДВДС
Г р іі.і-JEii цре
\
її Гм
.1
при
ІІТГ ЧІІІВіМ lJl.llVI тлДе
Л ііл и г яГн'ЛіЗМ II Гі ‘.І1І ПМ
□ iL IM flilflr
(1>іІ і і II h II П ф - і;І.1ІМ a p fU iU
■ ЇМ1'КЧЛЇЦ-Д'
ІІН ІІІII'! Н (Я?1 ийі. HUliU'iblUlS
U TtllUSfrM ШОкОЛЯДіГ
■ новости
IX ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Известны имена победителей Фестиваля.
2
■ Виктор КОНТЕЕВ
ОЦЕНКА РЫНКОВ:
РЕСТОРАННЫЙ, ГОСТИНИЧНЫЙ
И АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС
■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
ЕСТЬ ВОПРОС - ЕСТЬ ОТВЕТ!
В первом весеннем номере на вопросы
покупателей отвечает постоянный эксперт
рубрики Андрей Артемьев.
■ КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Мы знаем наверняка, кто производит
вкусные и качественные замороженн
продукты.
ШАМПИНЬОНЫ,
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА,
КЛУБНИКА.
Пліиііі
л
шглшлцлг
Клубі? мк:і її швиачме
Mnm.ui
чем в
шаноліїле
424] INI Рпег ІШ. РсЧ'ИъГг-ИШЛ. Тлгл|нтгл и,
Г. іч іі іи іи > ,
уЛш
М ;іп .И':м ч н іїі, Д,
4
*
гел ./фаі№
+7
(Bl|
3
> ш
ой 'й і. stH дя ВН
|
H'Wu.gLLraiidwr^lh-J'ih
|
ermpUj j^ruiid.ifVri'L'I-^i im iLLni
a.
Е Ір іт г л а ш а с м к М г г р у д ш т ч е с т т '
pc п і о
11
ал biiLix дистрі і бъютгров
Редакция
Главный редактор
Трапезникова Юлия Сергеевна
Авторы
Яна Ялтова
Алексей Медведев
Дизайн, верстка:
Лариса Гостюхина (ЬаЯа_Р)
Корректор
Марина Гаева
Коммерческий директор
Марина Самохвалова
Директор
Алексей Трапезников
Адрес редакции и издателя
620142, Екатеринбург,
ул. Большакова, 61, оф. 306
Телефон редакции:
8(343) 251-06-45,
+7 912 609 5732,
Юлия Трапезникова
Телефон отдела рекламы:
8(343) 251-06-45,
+7 908 908 8185,
Марина Самохвалова
E-mail:
Сайт:
www.kz-ural.ru
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Свердловской области.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 66 - 00243 от 11.06.2009 г.
Цена свободная.
За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары
подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые
услуги — лицензированию. Перепечатка материалов
издания допускается только при обязательной ссылке
на журнал «Контрольная закупка».
Отпечатано
в ГОУП «Березовская типография»,
г. Березовский, ул. Красных героев, 10
Заказ
№ 2005
Учредитель и издатель
ООО «Трап и К°»
Тираж
10 000 экз.
Подписано в печать
01.03.2010
контрольная закупка, №2
предыдущая страница 1 Kontrolnaya-Zakupka-2010-02 читать онлайн следующая страница 3 Kontrolnaya-Zakupka-2010-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст